راه اندازی بانک باتری

راه اندازی بانک باتری و طراحی و مشاوره در برق دیتا سنتر

تعمیر انواع UPS

تعمیر انواع UPS های APC ، ALJA ، GTECH ، RIELLO ، DELTA

فروش UPS

فروش انواع UPS های APC ، ALJA ، GTECH ، RIELLO ، DELTA

شرکت یکتا شبکه ایرسا

تعمیر انواع ups و پیاده سازی و مشاوره در برق دیتا سنتر

توضیحات

شرکت یکتا شبکه ایرسا

تعمیر انواع ups و پیاده سازی و مشاوره در برق دیتا سنتر

متن توضیحات

شرکت یکتا شبکه ایرسا

تعمیر انواع ups و پیاده سازی و مشاوره در برق دیتا سنتر